ระบบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ประชาสัมพันธ์ [บริหารงานบุคคล] การเข้าใช้งานระบบคำนวณเงินเดือน

รหัสผู้ใช้งานครั้งแรก
Username : SMISS 8 หลัก
Password: SMISS 8 หลัก


ประชาสัมพันธ์ [การเงินและสินทรัพย์] ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน

ขั้นตอนที่ 1

1. กรอกข้อมูลในระบบ
2.ผู้ยื่นขอหนังสือรับรอง พิมพ์คำขอจากระบบ จากนั้นลงลายมือชื่อ สแกนเอกสาร เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG
3.กดปุ่ม ส่งไฟล์คำขอ จากนั้นแนบไฟล์คำขอ เพื่อเจ้าหน้าที่จะออกหนังสือ ให้ทันที

ขั้นตอนที่ 2 การรับหนังสือรับรองเงินเดือน

ตรวจสอบตารางลำดับการขอหนังสือรับรองเงินเดือน หากมีสถานะเป็น "พร้อมรับ" ให้เข้ารับหนังสือรับรองเงินเดือน  ได้ทันที

*หมายเหตุ  หากผู้ขอ ไม่อัพโหลดหรือส่งหนังสือคำขอรับรองเงินเดือนเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถออกใบรับรองเงินเดือนให้ได้ เนื่องจากติดเรื่องกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ขออภัยในความไม่สะดวก


ประชาสัมพันธ์ [การเงินและสินทรัพย์] วิธีการเข้าระบบ

การเข้าสู่ระบบข้าราชการประจำ(ครั้งแรก)

ชื่อผู้ใช้   : รหัสที่เข้าใช้ Emoney เดิม หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน

รหัสผ่าน : เลขบัตรประชาชน(8 หลักหลัง )  หรือ เลขที่บัญชี 

การเข้าสู่ระบบข้าราชการบำนาญ(ครั้งแรก)

ชื่อผู้ใช้   : รหัสที่เข้าใช้ Emoney เดิม

รหัสผ่าน : เลขบัตรประชาชน(8 หลักหลัง ) หรือ เลขที่บัญชี 

 


ประชาสัมพันธ์ [การเงินและสินทรัพย์] ข้อตกลงการเข้าระบบ

1.กรุณาตรวจสอบข้อมูลหากไม่ถูกต้องโปรดทักท้วงทันที
2.เอกสารฉบับนี้เป็น สำเนา ต้องใช้ประกอบกับเอกสารที่ทางราชการออกให้เท่านั้น
3.หากต้องการฉบับจริงหรือพบข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ติดต่อ 053-739-133 กลุ่มบริหารงานการเงิน : ต่อ 40, 41 มือถือ : 099-292-0876                                             
4.สอบถามเรื่องหนังสือรับรองเงินเดือน กรุณาติดต่อกลุ่มอำนวยการ เบอร์โทรศัพท์ 053-739133  มือถือ 099-291-0875